Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan LilianUnlimited.
1. 1. BTW.
– Conform de belastingvoorschriften wordt 21 % BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

2. LilianUnlimited staat als onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent dat we op onze scholing geen BTW heffen

2. Betalingsvoorwaarden.
a) Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij LilianUnlimited binnen te zijn, tenzij anders in
de opdrachtbevestiging vermeld of vooraf schriftelijk overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur
ontheft de opdrachtgever of klant niet van de aangegane verplichtingen.
b) Indien de opdrachtgever/ klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. Annulering.
a) Bij annulering of uitstel van de coaching/ opdracht/ training binnen 24 uur van te voren wordt het gehele bedrag gefactureerd.
b) Bij annulering of uitstel van de coaching/ opdracht/ training, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: is 40% van de totale investering verschuldigd door de klant/ opdrachtgever.
c) Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij LilianUnlimited is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.
d) Annulering Retreat
– annulering van deelname aan het geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan hallo@lilianunlimited.nl
– tot 90 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat-deelnemer de inschrijving annuleren in welk geval 50 euro administratiekosten worden berekend. .
– binnen 90 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat-deelnemer de inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de prijs in rekening wordt gebracht.
– indien de Retreat-deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van het Retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.
– Indien de Retreat-deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het Retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.
– LilianUnlimited behoudt zich het recht voor het Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt het door de deelnemers reeds betaalde inschrijfgeld per ommegaande terugbetaald.

4. Eigendom.
Alle materialen ten behoeve van de trainingen en andere diensten zijn eigendom van LilianUnlimited  (auteursrecht) en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van LilianUnlimited niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

5. Geheimhouding.
Alle informatie, die uit de samenwerking tussen LilianUnlimited en de opdrachtgevers/ klanten voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

6. Trainingen en Coaching.
a) LilianUnlimited bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
b) Indien opdrachtgever of klant derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van LilianUnlimited.
c) LilianUnlimited mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
d) Voor de trainingen selecteert LilianUnlimited in overleg met de opdrachtgever geschikte locaties.

7. Aansprakelijkheid.
a) LilianUnlimited is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door LilianUnlimited van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt
tot het bedrag van het honorarium dat LilianUnlimited voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.